Vill du bo i Hagastaden?

Hagastaden Flytta till Hagastaden › Vill du bo i Hagastaden?

Detalj från Helix/Innovationen. Illustration: Oscar Properties/OMADetalj från Helix/Innovationen. Illustration: Oscar Properties/OMA

Totalt kommer 6000 bostäder och 50 000 arbetsplatser att rymmas i den nya stadsdelen. Hagastaden blir ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär. Den täta stadsstrukturen ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till Stockholms hela utbud, till skola, service och grönområden. Bostadshusens bottenvåningar kommer att innehålla förskolor, service, restauranger och caféer, vilket bidrar till att skapa en levande storstadsmiljö. Av de 6000 nya bostäderna byggs 3000 i Stockholm och 3000 i Solna.

Anmäl ditt intresse för en framtida bostad hos bostadsbolagen

Einar Mattsson
Ikano Bostad
Oscar Properties
Veidekke Bostad
Folkhem
Erik Wallin

Stockholms stad markanvisar kontinuerligt kvarter i Hagastaden. De första lägenheterna blir inflyttningsbara 2017 och intresseanmälan för bostäder och lokaler görs direkt hos respektive byggherre (klicka på länkarna här ovan). Familjebostäder planerar att bygga ca 184 hyreslägenheter i kvarteret Algoritmen, med preliminär inflyttning 2020. Lägenheterna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. I östra Hagastaden har Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB fått markanvisning som omfattar 110 hyresrätter. Även HSB Bostad har i östra Hagastaden fått markanvisning omfattande 100 bostadsrätter.

Se fullständig tidplan över utbyggnaden av bostäder och kontor i Hagastaden (Stockholms stads sida).

Ett landmärke i form av två höga byggnader; Helix och Innovationen (Norra tornen) kommer att uppföras vid Torsplan på Stockholmssidan. Byggnaderna kommer att innehålla bostäder, med publika ytor i bottenvåningarna. Fastigheterna uppförs av Oscar Properties.

Norra Hagastaden
Området Norra Hagastaden omfattar nuvarande Karolinska sjukhusområdet vars verksamheter kommer att flytta ut, bland annat till Nya Karolinska Solna i den stadsdelens sydvästra del. Ambitionen är att Norra Hagastaden utvecklas till  en stadsdel där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en tät stadsmiljö som skapar möten och stadsliv. Under våren 2015 kommer Solna stad att genomföra ett programsamråd för Norra Hagastaden som ska utgöra grunden för detaljplaner för området.

Stadsdelen gestaltas utifrån områdets topografi med en variation i byggnadstyper och hushöjder. Karolinska Universitetssjukhusets nuvarande huvudbyggnad och flera andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom det nuvarande sjukhusområdet kommer att bevaras. De kommer omvandlas till bostäder eller kontor och integreras i den nya bebyggelsen. Framför nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildas en ny stadsfront när nya byggnader tillkommer.